طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

مدارک لازم جهت صدور گواهی پایان ساختمان ( قبل  و بعد از سال 49) و پایان کار آپارتمان و اصلاح و تمدید آن :

1-     ارائه فرم تکمیل شده درخواست توسط مالک یا وکیل قانونی مالک

2-     ارائه فتوکپی وکالت نامه و اصل آن جهت تطبیق ( در صورت داشتن وکیل)

3-     ارائه فتوکپی کامل سند مالکیت  واصل جهت تطبیق

4-     ارائه فتوکپی شناسنامه مالک یا مالکین و وکیل قانونی مالک و اصل آن جهت تطبیق

5-     نقشه 2000/1 هوایی که محل ملک توسط مالک پیاده و امضاء شده باشد

6-     ارائه گزارش مرحله اتمام و برگ تعهد پایان ( برگ سبز ) مهندس ناظر جهت ساختمان های دارای ناظر ( جهت ساختمان های جدید الا حداث)

7-     ارائه صورتجلسه تفکیکی و کروکی تفکیکی جهت ساختمان های آپارتمانی