طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

اسناد و مدارک لازم جهت نقل و انتقال مستغلات ( از نظر امور مالیاتی)

1-     اصل نامه دفتر خانه

2-     اصل و رونوشت سند مالکیت

3-     اصل و رونوشت بنچاق

4-     رونوشت شناسنامه خریدار و فروشنده

5-     گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف

6-     رونوشت صورتمجلس تفکیکی ( در مورد املاک تفکیک شده)

7-     جواز ساختمان در مورد املاک نوساز

8-     اسناد جاری( در صورت موجود)