طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

تأمین خواسته:

1-     در تأمین خواسته نیز خسارات احتمالی باید بدهیم.

2-     تأمین خواسته را هم می توان مستقلا یا ضمن دادخواست اصلی مطرح کرد . تأمین خواسته به تنهایی هزینه بسیار قلیلی دارد اما درخواست کننده مکلف است ظرف ده روز پس از صدور قرار تأمین خواسته در ماهیت دعوی نیز دادخواست بدهد و الا دادگاه به تقاضای طرف از قرار تأمین رفع اثر می کند.

3-     در تأمین خواسته باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم فورا به نظر دادگاه برسد و این خواهان است که باید پیگیر قضیه باشد و از اعضاء دفتر دادگاه بخواهد که پرونده را به نظر رئیس دادگاه برسانند. ضوابط و قواعد مربوط به تأمین خواسته در مواد 225 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.