طبقه بندی موضوعی

دادن نقشه ها و اسرار به افراد دفاتر صلاحیت

هر كسی نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیماتی تكه مربوط به سیاست داخلی یا خارجی كشور میشود  را یا علم  و عمد در اختیار افرادی بگذارد كه صلاحیت دسترسی به آن اسناد و نقشه ها را ندارند و یا این افراد را از متن و مفاد آن مطلع و آگاه كند به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.