طبقه بندی موضوعی

خراب كردن یا آتش زدن یا اتلاف اموال و حیوانات

یكی از جرایمی كه به آسایش عمومی لطمه وارد میآورد تخریب و آتش زدن اموال دیگران است این اموال ممكن است دولتی یا غیر دولتی باشد در زیر به بررسی این موارد می پردازیم:

1- آتش زدن ساختمانها و متعلقات آن(آتش زدن اموال غیر منقول) :

هر كس از روی عمد ساختمان یا كشتی یا هواپیما یا كارخانه یا انبار و هر محلی كه برای سكونت است یا آماده شده برای سكونت یا جنگل یا خرمن یا هر محصول كشاورزی یا درختان دیگری را بسوزاند به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود.

2- آتش زدن اموال منقول:

هر كس از روی عمد اموال منقول دیگری را(به غیر از آنچه كه در بالا گفته شد) آتش بزند به زندان از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.

3- خراب كردن اموال منقول یا غیر منقول:

هر كس از روی عمد اموال منقول یا غیر منقول متعلق به دیگران را خراب كند یا به هر صورت كل آن یا بعضی از آن را تلف كند یا از كار بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

4- كشتن یا مسموم كردن یا ناقص كردن حیوان حلال گوشت یا حیواناتی كه شكار آنها توسط دولت ممنوع است:

هر كس از روی عمد و بدون اینكه ضرورتی داشته باشد حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری را یا حیواناتی كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

نكته مهم :حیوان یا باید حلال گوشت باشد(مانند مرغ، گوسفند و غیره) یا باید از حیواناتی باشد كه شكار آنها ممنوع اعلام شده باشد. كشتی یا تلف كردن حیوان باید بدون ضرورت باشد برای مثال اگر كشتن حیوان برای دفاع از خود باشد یا در موارد اضطراری برای سیر كردن  دو رفع گرسنگی باشد شخص چون ضرورت داشته و حیوان را كشته یا ناقص كرده مرتكب جرم نشده و مجازات نمی شود.

5- شكار حیوانات وحشی حفاظت شده:

هر كس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی به شكار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده بپردازد به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یك و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد. بنابراین حیوانات وحشی كه حفاظت نشده اند و طبق قانون كشتن آنها جرم نیست شكاری ندارد مجازات ندارد.

6- سوزاندن یا تلف كردن اسناد دولتی :

هر كس از روی عمد اسناد و دفاتر و قباله های كه مربوط به دولت را اگر بسوزاند یا تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. منظور آن است كه اسناد مربوط به دولت باشد مثلا دفاتری كه در بانك است یا اسنادی كه داخل شركت گاز یا بقیه ارگانهای دولتی می باشد.

7- سوزاندن یا تلف كردن اسناد یا اوراق غیر دولتی (شخصی ):

هر كس از روی عمد اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی را كه اتلاف كردن آنها موجب ضرر به دیگری می شود بسوزاند یا تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم می شود. بنابراین اگر كسی چك یا برات یا شناسنامه یا سند ازدواج یا سایر اسناد افراد دیگر را بسوزاند یا تلف كند به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

8- چراندن یا خراب كردن محصول دیگری یا خشكاندن محصول دیگری:

هر كسی محصول شخصی دیگر با بچراند(یعنی حیوانات خود را در مزرعه او رهها كند تا محصول او را بخورند) یا باغ میوه باغ نخلستان كسی را خراب كند یا محصول دیگری را قطع یا درو كند یا به وسیله قطع آب متعلق به دیگری یا با اقدامات و وسایل دیگر محصول او را خشك كند یا ضایع كند یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا74 ضربه محكوم می شود.

9- كندن درخت خرما:

هر كس حتی یك درخت خرما را بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع كند به سه تا شش ماه حبس یا از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

10- تخریب یا خرابكاری یا ایجاد آتش سوزی یا  از كار انداختن وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی :

هر كسی در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی مانند شبكه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات به آنها  اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها كه با سرمایه دولت یا غیر دولت و بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی كه به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا خیابانها و جاده ها نصب شده تخریب یا ایجاد آتش سوزی یا از كار انداختن یا هر نوع خرابكاری دیگری شود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

نكته اول : آنچه كه گفته شد به عنوان مثال بود بنابراین هر نوع وسایل و تاسیسات كه مورد استفاده عمومی باشد مشمول این حكم است.

نكته دوم : خرابكاری یا تخریب یا آتش زدن وسایل و تاسیساتی كه برای استفاده عمومی است اگر به منظور اخلال در نظم عمومی و امینت جامعه و مقابله با حكومت اسلامی باشد مجازات شخص مجازات محارب است(مجازت محارب یا اعدام یا تبعید یا به صلیب كشیدن یا قطع كردن دست وراست و چپ است)

11- اقداماتی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته میشود:

هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود مانند آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید یا ریختن مواد مسموم كننده در رود خانه ها یا زباله در خیابانها و كشتار غیر مجاز دام یا استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشوری ممنوع است و كسی كه این كارها را انجام دهد به حبس تا یك سال محكوم می شود.

نكته اول: اقدامات علیه بهداشت عمومی شامل موارد بالا نیست و شامل هر اقدامی می باشد كه علیه بهداشت عمومی باشد.

نكته دوم: در تمام این یازده موردی كه  گفتیم هر گاه تخریب یا آتش  زدن و سایر اقدامات باعث قتل یا نقص عضو یا زخم و صدمه بدنی به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازاتهای كه گفتیم ممكن است به قصاص یا پرداخت دیه و پرداخت خسارت محكوم شود.