طبقه بندی موضوعی

مقصر بودن خود حادثه دیده

از قدیم گفته اند كه «خود كرده را تدبیر نیست» . كسی كه به خودش آسیب می رساند و اموال خود را از بین می برد و مقصر است، نمی تواند جبران زیانش را از كسی بخواهد. بنابراین اگر در حادثه رانندگی بین دو ماشین، یك راننده مقصر باشد و دیگری غیر مقصر، راننده مقصر باید خسارت طرف دیگر را بدهد و خودش مستحق هیچ جبران خسارت نخواهد بود.

اگر كسی به خودش آسیبی بزند (مثل این كه جراحتی ایجاد كند یا خود را از جای بلندی پرت كند و ...) كسی مسوول خسارتهای او نخواهد بود.