طبقه بندی موضوعی

دادن حساب سالیانه

قیم باید سالی یك مرتبه حساب كارهای خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و اگر ظرف یك ماه از تاریخی كه دادستان تقاضای حساب سالیانه كرده ، حساب خود را ندهد، با تقاضای دادستان از سمت خود معزول می شود.