طبقه بندی موضوعی

عابر پیاده

گاهی عابر پیاده خودش مقصر و عامل حادثه می باشد. مثلاً اگر عابر پیاده بخواهد از عرض بزرگراه عبور كند و با وجود این كه پل عابر پیاده در نزدیكی او هست او تعمداً از عرض بزرگراه عبور كند و خودرو به او برخورد كند، عابر خود مسوول حادثه محسوب می شود. كسی كه به او برخورد كرده مسوول نخواهد بود مشروط بر آن كه:

الف- راننده دارای گواهی نامه رانندگی مجاز باشد.

ب- وسیله نقلیه دارای عیب فنی نباشد.

ج- راننده با سرعت مطمئنه در حال رانندگی باشد.

د- قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت كرده باشد.