طبقه بندی موضوعی

فروش اموال فاسد شدنی

قیم باید اموال ضایع شدنی و در معرض تلف محجور را بفروشد و با پول آن مال دیگری بخرد یا پول آنرا در حساب بانكی سودآور بگذارد.