طبقه بندی موضوعی

فروش اموال منقول غیر مورد نیاز

قیم می تواند اموال منقول محجور را كه مورد نیاز وی نباشد با رعایت صلاح و صرفه وی بفروشد و با پول آن اموال دیگری بخرد یا در حساب بانكی بگذارد.