طبقه بندی موضوعی

بدست آوردن تابعیت ایران

طبق قانون مدنی افراد خارجی كه شرایط زیر را داشته باشند می توانند به تابعیت ایران درآیند:

الف- به سن 18 سال تمام رسیده باشند.

ب- 5 سال در ایران ساكن بوده باشند( چه به طور متوالی و چه به طور متناوب).

ج- فراری از خدمت نباشند.

د- در هیچ كشوری به اتهام جرایم مهم مانند: قتل و سرقت و... محكوم نشده باشند.

ه- دارای اموال كافی برای امرار معاش باشند و شغل هم داشته باشند.

و- با زبان و تاریخ و قانون اساسی ایران آشنا باشند و سوگند وفاداری به قانون ایران یاد كنند.

نكات قابل توجه:

نكته 1 :  مدت خدمت خارجیانی كه در خارج برای كشور ایران كار می كنند ، در حكم اقامت در ایران است . پس اگر فردی خارجی  5 سال در خارج مستخدم دولت ایران بوده باشد، نیازی به اقامت 5 ساله در ایران ندارد كه به تابعیت ایران درآید .

نكته 2 :  كسانی كه به امور عام المنفعه ایران كمك می كنند و یا دارای زن ایرانی هستند و از این زن فرزند دارند یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند ، اگر تقاضای ورود به تابعیت ایران بنمایند ، از شرط اقامت 5 ساله در ایران معاف هستند و با تصویب هیات وزیران می توانند به تابعیت ایران درآیند .