طبقه بندی موضوعی

اصول تابعیت

الف- هر فردی باید تابعیت داشته باشد ، بنابراین نباید هیچ فردی بدون تابعیت باشد.

ب - هیچ فردی نباید بیش از یك تابعیت داشته باشد.

ج  - تابعیت همیشگی است و زایل شدنی نیست.