طبقه بندی موضوعی

نحوه رسیدگی دادگاههای اصل ۴۹

   - برای طرح پروند در دادگاه اصل 49 هر یك از سازمانها و نهادها و موسسات دولتی و وابسته به دولت هرگاه به سوء استفاده و اختلاس و ارتشاء و سوء استفاده از معاملات و مقاطعه كاریها و دخل و تصرف در اموال دولت برخورد كنند باید بلافاصله اعلام جرم نمانید.

   - هم چنین اشخاصی كه اموال آنها غصب شده یا مجبور به دادن رشوه شده اند می توانند شخصا شكایت كنند.