طبقه بندی موضوعی

تعریف

اگر طفلی در رحم مادر باشد و پدر و پدربزرگ نداشته باشد و سهم الارثی به او برسد، دادگاه یك نفر را برای اداره سهم الارثی كه به آن جنین می رسد تعیین میكند به این فرد امین می گویند.