طبقه بندی موضوعی

جرایم

بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأمورین دولتی که تخلیه اطلاعاتی می شوند:

 ما وقتی شخصی را مجازات می کنیم که عمدا کاری را برخلاف انجام داده باشد اما در بعضی از موارد حتی اگر شخصی عمدا کاری را انجام ندهد و بر اثر سهل انگاری مرتکب شود باز داری مجازات است. در قانون مجازات اسلامی آمده است اگر مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشد و به آنها آموزش لازم داده شده باشد در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شود به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.

نکته: مأمور دولتی باید اولا مسوول حفاظت اطلاعات طبقه بندی باشد و دوما آموزش لازم هم به او داده شده باشد . حالا اگر با وجود این دو شرط مرتکب سهل انگاری و بی احتیاطی شود و اطلاعات او تخلیه شود مرتکب جرم بالا شده است.