طبقه بندی موضوعی

جرایم

هجو کردن اشخاص: هر کس با شعر و یا غیر شعر( نثر) یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه منتشر نماید به حبس از یک  تا شش ماه محکوم می شود.

نکته: هجو عبارت است از انتقاد از افراد دیگر به صورت آوردن حرف های رکیک و زننده و تند.