طبقه بندی موضوعی

جرایم

جرم افتراء عملی : هرگاه کسی با علم و عمدا به قصد متهم نمودن شخص دیگر ابزار و آلات جرم را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا داخل اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به هر صورت متعلق به او قلمداد کند و در اثر این کار شخص مورد تعقیب قرار گیرد بعد از اینکه از موضوع تبرئه شود مرتکبی که این اعمال ار انجام داده به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. مثلا یک مثقال تریاک در لوازم شخصی کسی قرار دهد به قصد متهم کردن آن شخص .