طبقه بندی موضوعی

جرایم

توهین به افراد عادی:

توهین به افراد چه با فحش یا با استفاده از الفاظ رکیک و مانند اینها اگر موجب حد قذف نشود مجازات شلاق تا 74  ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد.

نکته: قذف جزء حدود است و جرمی است که در آن شخصی به شخص دیگر نسبت زنا یا لواط می دهد که مجازات آن 80 ضربه شلاق می باشد.