طبقه بندی موضوعی

جرائم

تعریف حقوق اجتماعی:

حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگدار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد موارد زیر را می توان از جمله حقوق اجتماعی شمرد:

الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب- عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند

ج- عضویت در هیأت ها منصفه و امناء

د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

ه- استخدام در وزارت خانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها ، مؤسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

ح- استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

آنچه که به عنوان حقوق اجتماعی نام بردیم به عنوان نمونه بود و مطمئنا حقوق اجتماعی دیگر نیز وجود دارد که می توان آنها را از جمله حقوق اجتماعی قلمداد کرد.