طبقه بندی موضوعی

جرائم

دفاع مشروع:

هر گاه کسی برای دفاع از جان خود یا ناموس یا مال خود یا فرد دیگری در مقابل هر گونه تجاوز و خطر عملی انجام دهد که جرم بادش با وجود چند شرط قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. چند شرط عبارتست از :

1. تجاوز فعلی و خطر قریب الوقوع باشد، یعنی خطر و تجاوز که به مال یا ناموس یا جان شده قبلا نبوده بلکه در همان لحظه انجام شده است برای مثال اگر شخص در برابر تجاوز شخصی که با آلت قتاله به او حمله ور شده است پس از گرفتن آلت قتاله از متجاوز با همان آلت قتاله او را مورد آسیب قراردهد دیگر نمی تواند به دفاع مشروع متوسل شود چرا که با گرفتن آلت قتاله تجاوز فعلیت  ندارد و خطر رفع شده است.

2. دفع با تجاوز و خطر متناسب باشد. مثلا نمی توان در قبال تجاوز با دست به تفنگ به منظور دفاع متوسل شد.

3.عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

4. توسل به قوای دولتی ( مانند نیروی انتظامی ) بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای دولتی مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

کسی که برای دفاع از جان یا  مال یا ناموس خود یا دیگری مرتکب جرمی می شود نه مجازات می شود و نه به جبران خسارت محکوم می شود.