طبقه بندی موضوعی

تعریف

   - قیم كسی است كه از طرف دادگاه برای اداره اموال كودكان غیر بالغ و اشخاص دیوانه و خل(سفیه) تعیین می گردد.

   - فردی كه برای او قیم تعیین می شود، محجور یا مولی علیه نامیده می شود.(فرد محتاج به قیم)

   - به امور مربوط به قیم و اداره اموال و امور حقوقی فرد محتاج به قیم، قیمومت می گویند.