طبقه بندی موضوعی

تعریف

منظور از امور حسبی، رسیدگی و تعیین تكلیف نسبت به مواردی مثل(قیمومت اطفال و اشخاص دیوانه برای حمایت از حقوق آنها، اداره امور غایب مفقود الاثر، اداره اموال فردی كه فوت شده و تقسیم اموال او و هم چنین اداره اموال فردی كه فوت می كند و بدون وارث است،می باشد.