طبقه بندی موضوعی

مجنون

طبق قانون، مجانین (دیوانگان) نیز دارای مسئولیت كیفری نیستند (البته باید درجه جنون به درجه ای باشد که باعث سلب اراده شخص شود) هر چند مانند اطفال خساراتی كه وارد می كنند باید جبران شود ولی مجازات نمی شوند البته ممكن است حسب نظر دادگاه در بیمارستان روانی یا محل مناسبی نگهدار می شوند.