طبقه بندی موضوعی

جرایم

تغییر در دستگاه سرعت وسیله نقلیه یا استفاده از آن:

هر راننده وسیله نقلیه ای كه در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه را از روی عمد تغییری دهد كه دستگاه سرعتی كمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با آگاهی از اینكه دستگاه سرعت تغییر كرده است و دستكاری شده است با آن وسیله رانندگی كند برای بار اول به ده روز تا دو سال حبس و جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محكوم میشود یا به هر دو مجازات محكوم می شود و برای بار دوم  اگر این عمل را تكرار كند به دو تا شش ماه حبس محكوم می شود.

نكته مهم: كلیه جرایم راهنمایی و رانندگی كه گفتیم مجازات زندان به جریمه نقدی تبدیل می شود مگر مجازات زندان در قتل غیر عمد در رانندگی و مست بودن و سرعت زیاد و غیره كه باعث نقص عضو شود ولی در چنین مواردی مجازات قابل تعلیق است.