طبقه بندی موضوعی

جرایم

رانندگی بدون گواهی نامه رانندگی:

هر كس بدون گواهی نامه رانندگی اقدام به رانندگی كند برای بار اول تا دو ماه حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا هر دو مجازات محكوم می شود. و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم می شود.

نكته اول: جرم رانندگی بدون گواهی نامه نیازی به اتفاق افتادن تصادف ندارد یعنی اگر حتی راننده تصادف هم نكند همینكه بدون گواهی نامه رانندگی كند جرم محسوب می شود و به مجازات بالا محكوم می شود.

نكته دوم: هر وسیله نقلیه گواهی نامه مخصوص می خواهد برای مثال با گواهی نامه موتور نمی شود رانندگی ماشین كرد با گواهی نامه پایه دو نمی شود ماشین سنگین مثل كامیون یا اتوبوس را رانندگی گرد چرا كه ماشین سنگین مانند كامیون یا اتوبوس گواهی نامه پایه یك می خواهد. بنابراین اگر كسی كه گواهی نامه ماشین سنگین ندارد با ماشین سنگین رانندگی گند مرتكب جرم رانندگی بدون گواهی نامه شده است و همانطور كه گفتیم مجازات می شود.