طبقه بندی موضوعی

جرایم

تغییر د ر پلاك یا شماره شناسایی یا شماره موتور وسیله نقلیه:

هر كسی كه در رقمها و مشخصات پلاك وسیله های نقلیه موتوری(زمینی، آبی یا كشاورزی)تغییر دهد یا پلاك وسیله نقلیه دیگری را به آن بچسباند یا برای آن پلاك تقلبی بكار ببرد یا با وسیله ای نقلیه ای كه می داند پلاك تقلبی دارد رانندگی كند و به هر صورت در شماره شاسی یا شماره موتور یا پلاك وسایل نقلیه موتوری بدون گرفتن مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد به حبس از شش ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.