طبقه بندی موضوعی

جرایم

اگر كسی در زمان رانندگی چه با ماشین یا موتور به خاطر بی احتیاطی مانند اینكه با سرعت بالا حركت كند یا عدم رعایت قوانین مانند اینكه چراغ راهنما را رعایت نكند یا اصلا مهارتی در رانندگی نداشته باشد و به طور خلاصه مرتكب تقصیر شود اگر كسی را در حین رانندگی به قتل برساند قتل غیر عمدی است و به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه محكوم می شود.

نكته: این مجازات حبس قابل تبدیل به پول نیست یعنی زندان را با پول نمی توان خرید چون در حین رانندگی مرتكب قتل غیر عمدی شده است.