طبقه بندی موضوعی

جرایم

هر كس ازدواج می كند یا طلاق می دهد یا در ایام عده رجوع می كند باید طبق مقررات آن را در دفاتر رسمی ثبت كند. هر مردی ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع خود را در دفاتر رسمی ثبت نكند مرتكب جرم شده و به حبس تا یك سال محكوم می شود.

نكته اول: همانطور كه در بالا گفتیم فقط ازدواج دائم باید در دفتر خانه ازدواج و طلاق ثبت شود و ازدواج موقت نیاز به ثبت ندارد بنابراین اگر كسی ازدواج موقت انجام داد و آن را ثبت نكرد مجازات نمی شود.

نكته دوم: همانطور كه دیدیم فقط مرد مجازات می شود یعنی طبق قانون مرد موظف است كه ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع خود را ثبت برساند و اگر این كار را انجام ندهد مجازات می شود.

نكته سوم: معنی رجوع چیست:

ما دو نوع طلاق داریم طلاق بائن و طلاق رجعی اگر طلاق از نوع رجعی باشد مرد می تواند در مدتی كه زن در عده طلاق  است به زن رجوع كند و بدون خواندن خطبه عقد با او زندگی كند به این می گویند رجوع در ایام عده.  اگر طلاق از نوع بائن باشد مرد اگر بخواهد با زن خود دوباره ازدواج كند باید خطبه عقد را دوباره بخوانند. بنابراین فقط در طلاق از نوع رجعی می توان رجوع كرد و بدون خطبه عقد زندگی را ادامه داد.

كه این رجوع باید در دفتر خانه ثبت شود و اگر ثبت نشود مرد مجازات می شود.