طبقه بندی موضوعی

جرایم

اگر كسی از روی علم و با آگاهی به اینكه زن شوهر دارد یا در عده است او را به عقد مرد دیگری درآورد به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد و تا 74 ضربه شلاق نیز محكوم می شود. اگر شخصی كه این عمل را انجام داده دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی  باشد برای همیشه از داشتن دفتر ممنوع میشود.