طبقه بندی موضوعی

اكراه و اجبار

هر گاه مجرم بر اثر اجبار و اكراه كه قابل تحمل نباشد مرتكب جرم گردد مجازات نمی شود و اجبار كننده به مجازات محكوم می شود و اجبار كننده باید خسارت را بپردازد.