طبقه بندی موضوعی

وظایف و مسئولیتهای قیم

قیم از تاریخی كه تصمیم دادگاه مبنی بر قیم بودن او به وی ابلاغ می شود، شروع به اعمال قیمومت(اداره اموال محجور) خواهد نمود. وظایف قیم به شرح زیر خواهد بود: