طبقه بندی موضوعی

معاون جرم

معاون جرم كسی است كه مرتكب جرم اصلی نشده و در انجام جرم شركت نداشته است و شریك جرم محسوب نمی شود بلكه ممكن است در تحریك یا تهدید فرد مقابل در انجام جرم نقش داشته باشد یا با دسیسه و فریب و نیرنگ باعث وقوع جرم شود یا وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند مجازات معاون جرم حد اقل مجازات برای آن جرم را دارد به عنوان مثال اگر مجازات جرمی یكسال تا دو سال حبس باشد ومجازات معاون جرم یكسال حبس خواهد بود برای مثال فرد كشیك می دهد و شخص دیگر اقدام به ورود به منزل و سرقت اموال می كند، شخصی كه صرفا كشیك دهنده است و در انجام عملیات اجرایی سرقت دخالت ندارد عملش معادل سرقت است.