طبقه بندی موضوعی

تعریف دیه

دیه مبلغی پول است كه یك فرد به خاطر جراحتی كه به دیگری وارد می كند یا به خاطر كشتن غیر عمدی او باید به خود فرد زیاندیده یا به وارثانش بپردازد.