طبقه بندی موضوعی

تعریف جعل

جعل عبارتست از اینكه انسان به قصد تقلب نوشته یا سند بسازد یا مهر یا امضای دیگری را شبه سازی كند یا با خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو كردن یا سیاه كردن سندی در آن دست ببرد برای مثال در سند كلمه حسن را حسین كند یا كلمه را پاك كند یا با اضافه كردن دندانه به عدد 2عدد را 3 كند و مانند اینها یا مهر دیگری را استفاده كند و به طور كلی هر كاری كه به نوعی دست بردن در نوشته یا سند باشد و با قصد تقلب باشد جعل محسوب می شود.