طبقه بندی موضوعی

اداره وقف

گفتیم كه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. برای اداره مال موقوفه واقف می تواند متولی تعیین كند و اگر تعیین نكرد اداره اوقاف اداره آن را بر عهده میگیرد.