طبقه بندی موضوعی

پایان سمت امین

 با تولد جنین، سمت امین از بین می رود. و برای طفل متولد شده، قیم تعیین می شود و وظایف و اختیارات او بر طبق مباحث قبل(بند 4 فوق) می باشد.