طبقه بندی موضوعی

تكرار جرم سرقت و اثر آن

در صورتی كه جرم سرقت تعزیر ی تكرار شود یعنی متهم قبلا جرم سرقت تعزیری انجام داده  مجازات شده و دوباره مرتكب جرم سرقت شود به حداكثر مجازات محكوم می شود. در صورتی كه سارق 3 بار به خاطر سرقت محكوم شود دادگاه دیگر نمی تواند در مجازات او تخفیف دهد.