طبقه بندی موضوعی

رسیدن خبر زنده بودن غایب

   - اگر بعد از صدور حكم فوت فرضی، غایب برگردد یا خبر زنده بودن او برسد، ورثه او باید آن چه از اموال او باقی مانده و مصرف نشده و یا بهای آن را (در صورتی كه آنرا فروخته باشند) به غایب برگردانند. چون تقسیم اموال بین ورثه بر فرض فوت غایب بوده كه اكنون غلط بودن این فرض روشن شده است. ولی اموالی كه تلف شده یا به مصرف رسیده و یا به فروش رسیده باشد و پول آن هم مصرف شده باشد، ورثه ملزم نیستند بابت اموال مصرف شده ،خسارتی به غایب بدهند.

   - همسر غایب اگر طلاق گرفته باشد و عده او نگذشته باشد، غایب می تواند طلاق را بر هم بزند ولی اگر عده همسر او تمام شده باشد( 4 ماه و ده روز گذشته باشد) غایب حق رجوع ندارد و می تواند با هر كه می خواهد ازدواج كند.