طبقه بندی موضوعی

شرایط امین

افرادی به سمت امین تعیین می شوند كه همان شرایط قیم را(كه در بند 4 آمد)   داشته باشند. مادر جنین با داشتن صلاحیت بر بقیه اقوام و خویشان جنین مقدم است. اگر مادر صلاحیت نداشته باشد، اقوام او مقدم بر افراد بیگانه هستند.