طبقه بندی موضوعی

موقوف علیه

به فرد یا افرادی كه برای آنها وقف می شود، موقوف علیه گویند . هر فردی می تواند موقوف علیه باشد، مثل فقرا و نیازمندان، فرزندان واقف، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب حوزه و... .