طبقه بندی موضوعی

وظایف ورثه در طول تصرف اموال

اگر اموال به تصرف موقت ورثه داده شود، ورثه نمی توانند‌ آن اموال را به نفع خود مصادره و تصاحب كنند، بلكه وظیفه آن ها در این دوران فقط اداره اموال غایب می باشد تا زمانی كه مرگ یا زنده بودن غایب مشخص شود. موارد زیر از جمله وظایف ورثه می باشد:

الف- دادن نفقه زن غایب و اولاد واجب النفقه او:

برای این امر از وجوه نقد غایب برداشت می شود و گر وجه نقد نداشته باشد اموال منقول زاید بر نیاز او فروخته می شود و اگر اموال منقول(مثل ماشین و خط موبایل و تلفن و ...) نداشته باشد اموال غیر منقول او(خانه، زمین، مغازه و ...) فروخته می شود.

ب- دادن طلب طلب كاران غایب:

ورثه هم چنین وظیفه دارند بدهی های غایب به دیگران را از محل وجوه نقد یا اموال منقول و غیر منقول غایب بپردازند.

ج- اداره اموال غایب:

   - ورثه باید اموال فاسد شدنی و در معرض خرابی وهم چنین اموال منقول غیر مورد نیاز غایب را با اجازه دادستان بفروشند و با پول آن اموال مورد نیاز را بخرند یا به مصرف دیگری برسانند.

   - ورثه نمی توانند اموال غیر منقول غایب را جز در مورد ضرورت و آن هم برای ادای دیون غایب یا دادن نفقه فرزندان و همسر او بفروشند.