طبقه بندی موضوعی

شرایط صدور حكم فوت فرضی

- برای صدور حكم فوت فرضی غایب، اگر از قبل در روزنامه آگهی نشده باشد، باید آگهی سه بار منتشر شود كه اگر افرادی خبری از غایب دارند به اطلاع دادگاه برسانند. اگر یك سال از تاریخ اولین آگهی بگذرد و خبری از غایب نرسد، حكم فوت فرضی او صادر می گردد.

   - رسیدگی با حضور دادستان و درخواست كننده فوت فرضی صورت می گیرد و دادگاه هر گونه تحقیقی كه مقتضی بداند انجام می دهد.

   - حكم دادگاه هر چه باشد(چه مبنی بر قبول درخواست و چه رد درخواست باشد) قابل تجدید نظر است.