طبقه بندی موضوعی

ندادن صورت حساب دوره تصدی

اگر قیم حساب دوره قیمومت خود را به دادستان ندهد،(ظرف یك ماه) از سمت خود عزل خواهد شد.