طبقه بندی موضوعی

شرایط دادن اموال به تصرف ورثه

1- اگر غایب كسی را برای اداره اموالش تعیین نكرده باشد و دو سال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از او رسیده  گذشته باشد ورثه می توانند از دادگاه بخواهند كه اموال غایب موقتا به تصرف آن ها داده شود.

2- برای این كار دادگاه یك آگهی در روزنامه منتشر می كند و درخواست ورثه را مطرح و از اشخاصی كه اطلاعی از غایب دارند دعوت می شود كه با مراجعه به دادگاه اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار دهند. این آگهی سه بار به فاصله یك ماه منتشر می شود.

3- وراث باید تضمین بدهند كه در صورت مراجعه فرد غایب تمام اموال او را تسلیم او كنند و از عهده حقوق اشخاص ثالث برآیند.