طبقه بندی موضوعی

تعریف غایب مفقود الاثر

غایب مفقود الاثر كسی است كه مدت زیادی از نبودن او گذشته باشد و خبری از مرگ  و زندگی او در دست نباشد. غیبت افراد بیشتر در اثر جنگ و حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله و ... رخ می دهد.