طبقه بندی موضوعی

انواع خسارت

خسارت به معنای از بین رفتن، تلف شدن، كم شدن یا معیوب شدن یك شی و یا دچار نقص شدن انسان و فوت او می باشد. مثلاً اگر دو اتومبیل تصادف كنند و یكی از آنها مقصر باشد، نقص ها و شكستگی های اتومبیل نوعی خسارت می باشد. خسارت انواع مختلفی دارد كه به بیان آن می پردازیم.