طبقه بندی موضوعی

تعیین متولی

 واقف می تواند در ضمن عقد وقف، یك یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین كند. متولی یعنی فردی كه برای اداره وقف تعیین می شود.