طبقه بندی موضوعی

اعمال جراحی و طبی

اعمال جراحی و پزشكی كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی آنها انجام شود به شرط اینكه پزشك موازین فنی و عملی و نظامات (قوانین) دولتی را رعایت كرده باشد. مسئوول نخواهد بود یعنی نه مجازات می شود و نه خسارت وارده به شخص را جبران می كند بنابر این پزشك اگر رضایت بیمار یا اولیاء امر را داشته باشد و موازین فنی و عملی ونظامات دولتی را رعایت كرده باشد مجرم نمی باشد در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.