طبقه بندی موضوعی

جرایم مربوط به مواد مخدر

طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال زیر جرم است و مرتكب توسط دادگاه انقلاب محاكمه می شود:

الف- كشت خشخاش به هر قصد و نیت كه باشد.

ب- كشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر.

ج- وارد كردن، صادر كردن و تولید انواع مواد مخدر.

د- نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر.

ه- ایجاد كردن و دایر كردن مكان برای استعمال مواد مخدر

و- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طریق مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد(مثلا با اجازه پزشك).

ز- تولید وسایل و ابزار مربوط به مواد مخدر.

ح- پناه دادن یا فراری دادن متهمان و مجرمان مواد مخدر تحت تعقیب.