طبقه بندی موضوعی

جرایم مربوط به امنیت

بعضی از جرایم نه مربوط به اشخاص و نه مربوط به اموال است بلكه جرایمی است كه وقتی به وقوع بپیوندد به امنیت كشور لطمه وارد می كند. یعنی از این جرایم مانند جرم محاربه و افساد فی الارض و جرم جاسوسی است.